head_icon
 • Email: sales@eshinejewelry.com
 • Jübi / WhatsApp: +8613751191745
 • _20231017140316

  Önümler

  18K altyn çaýylan Kub Zirkoniýa Klaster Bolo bilezik

  Gysga düşündiriş:

  Döredijilikli 18K altyn çaýylan Kub Zirkoniýa Klaster Bolo bilezigi, has ýokary derejeli parlaklyga.Hünärmen daş gurnama topary 19-4MM AAA CZ daşlary.Guty zynjyryndaky süýşüriş mehanizmi köp bilege laýyk gelýär. Netijede nepisligi we kaşaňlygy görkezýän bilezik, islendik pursat üçin ajaýyp.


  Aýratynlyklary:

 • Material:Bürünç
 • Plastinka:18K altyn çaýylan
 • Ölçegi:4mm ini, 10 "Uzynlygy
 • Agramy:10.19g
 • Daşlar:19-RS4mm AAA CZ
 • Nokat:BR3419
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümleriň jikme-jiklikleri

  Ajaýyp 18K altyn çaýylan Kub Zirkoniýa Klaster Bolo bilezik bilen tanyşdyrmak, aksesuar oýnuňyzy täze öwüşgin derejesine çykarjak hakyky eser.Iň uly üns we jikme-jikliklere üns berlen bu bilezik, kelläni öwrüp, ýatdan çykmajak täsir galdyrar.

  Bilezigimizi bazardaky beýlekilerden tapawutlandyrýan zat, ony döretmäge girýän ussatlyk we tejribe derejesidir.Hünärmen daş ýasaýjylar toparymyz, 19-4MM AAA CZ daşlaryny seresaplylyk bilen jemleýär we parlaklygyň ajaýyp görnüşini döretmek üçin her bir daşyň ünsli ýerleşdirilmegini üpjün edýär.Netijede nepisligi we kaşaňlygy öz içine alýan bilezik, islendik pursat üçin ajaýyp.

  Thisöne bu bilezigi hakykatdanam aýratynlaşdyrýan zat, guty zynjyryndaky sazlanylýan süýşmek mehanizmidir.Bu, bilegiňiziň üýtgeşik ululygyna we görnüşine uýgunlaşyp bilýän ýöriteleşdirilen sazlamany üpjün edýär.Bilezik gabat gelermi ýa-da gaty gowşakmy ýa-da gaty berk bolarmy diýip alada etme.Täzeçillik dizaýnymyz bilen bilezigi islän rahatlyk derejäňize aňsatlyk bilen sazlap bilersiňiz.

  18K altyn çaýylan pellehana bu ajaýyp esere täsir galdyrýar.Baý, altyn reňk ýalpyldawuk kub zirkon daşlaryny doldurýar we hakykatdanam görmek üçin bilezik döredýär.Ajaýyp çärä gatnaşýarsyňyzmy ýa-da gündelik stiliňizi ýokarlandyrmak isleýärsiňizmi, bu bilezik islendik eşige çylşyrymlylyk we nepislik goşmak üçin ajaýyp aksessuardyr.

  Diňe 18K altyn bilen örtülen Kub Zirkoniýa Klaster Bolo bilezik ajaýyp şaý-sepler däl, eýsem-de bolsa, dowam etdirilýär.Bu bilezigiň ilkinji geýen günüňiz ýaly ajaýyp bolmagyny üpjün etmek üçin ýokary hilli materiallary we ýokary ussatlygy ulanýarys.Wagtyň synagyna çydajakdygyny we ýakyn ýyllarda ýagty saçmagyny dowam etdirjekdigini bilip, ony ynam bilen geýip bilersiňiz.

  Özüňizi bejerýärsiňizmi ýa-da ýakyn adamyňyz üçin ajaýyp sowgat gözleýärsiňizmi, 18K altyn çaýylan Kub Zirkoniýa Klaster Bolo bilezikimiz iň esasy saýlawdyr.Onuň ajaýyp dizaýny, hünärmen ussatlygy we sazlanyp bilinmegi ony ömürboýy söýüljek köpugurly we ebedi esere öwürýär.Öz stiliňizi ýokarlandyryň we bu ajaýyp we özüne çekiji bilezik bilen parlak gujaklaň.

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  Sedex

  Sedex barlandy
  Ygtybarly zawod

  SGS

  SGS kepillendirildi
  Çig malyň hili

  GÖR. .N

  EUB REACH standarty
  Gabat gelýän hil

  ESHINE nyşany 2023 - 500

  16+ ýyl
  OEM / ODM şaý-seplerinde

  mugt nyşan toplumy, mugt bellikler we stikerler

  Mugt nusgalaryň bahasy
  Mugt täze ösüşler

  dtgfd (4)

  40% -e çenli tygşytlamak
  zawodymyzyň göni bahasy bilen

  dtgfd (1)

  50% Wagt tygşytlamak
  “One Stop Solution Services” tarapyndan

  dtgfd (3)

  30 gün töwekgelçiliksiz
  Productshli önümler üçin kepillik


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň