head_icon
 • Email: sales@eshinejewelry.com
 • Jübi / WhatsApp: +8613751191745
 • Banner
  1 (6)

  Aýratyn ýygyndylar

  Eshine, Moissanite, Semi-Precious, Opals, Pearls we Cub Zirconia bilen zenan şaý-sepleriniň köp görnüşini hödürleýär.Şol sanda:

  ● Wagtlaýyn şaý-sepler

  ● Esasy şaý-sepler

  ● Oturylyşyk we toý şaý-sepleri

  Katalogy göçürip alyň
  Näme üçin bizi saýla?

  Eşine Hytaýda şaý-sepleri öndürýänleriň biridir we 17+ ýyl bäri şaý-sepleri dizaýn etmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Ajaýyp kümüş şaý-sepleri we ýokary hilli bürünç şaý-seplerini öndürmekde ýöriteleşýäris.

  Bütin dünýäde 100-den gowrak müşderä OEM / ODM hyzmatyny hödürleýän SGS Sertifikatly EUB laýyk hil bilen Sedex barlanylan şaý-sepler zawody.Müşderilerimize markalaryny we işini ösdürmäge kömek etmek üçin zerur tejribämiz bar.

  Mugt nusgalary alyň
  17+ ýyllyk şaý-sepler çözgüdi
  17+ ýyllyk şaý-sepler çözgüdi
  Sedex barlandyygtybarly zawod
  Sedex barlandy
  ygtybarly zawod
  SGS EUewropa Bileleşiginiň laýyk hilini tassyklady
  SGS EUewropa Bileleşiginiň laýyk hilini tassyklady
  40% -e çenli peszawodyň göni bahasy
  40% -e çenli pes
  zawodyň göni bahasy
  800㎡ Özbaşdak örtük zawody
  800㎡ Özbaşdak örtük zawody
  Mugt nusgalaryň bahasy,Töwekgelçiliksiz kepillik
  Mugt nusgalaryň bahasy,
  Töwekgelçiliksiz kepillik
  näme üçin_ saýlamak_img01 bofang
  Hünär wepalylygy

  Haýsy önümleri edip bileris

  Eshine, 2006-njy ýyldan bäri 925 Sterling Kümüş şaý-sepleri, 18K Altyn Wermil, Hil bürünç şaý-sepleri we Moissanite, ýarym gymmatly, Opals, Pearls we Kub Zirkoniýa bilen ýöriteleşdirilen OEM / ODM şaý-seplerini öndüriji.

  ● 20% + Mugt nusgalarda tygşytlamak

  Ability Abraýyňyzy gazanmak üçin 100% hil gözegçiligi

  ● 3000+ Saýlawyňyz üçin gyzgyn satuw stilleri

  ● 30 gün Önümler üçin töwekgelçiliksiz kepillik

  Mugt nusgalary alyň

  Hemme hyzmatlar çözgüdi

  Şaý-sepleriň eskiz dizaýnyndan başlap, iberişe çenli Eshine All-In-One hyzmatlaryny hödürleýär.

  Middle Araçy ýok, zawodyň göni satuwy.

  ● 100% VIP hyzmatlary wagtyňyzy tygşytlaýar.

  ● 7 günlük çalt ýöriteleşdirilen nusgalar

  Multiple Köp zerurlyklaryňyzy şu ýerde gabat getiriň.

  Hormat şahadatnamasy

  Sedex agzalary

  Sedex agzalary

  Sedex Audit hasabaty

  Sedex Audit hasabaty

  SGS kepillendirilen 925 Kümüş mazmuny

  SGS kepillendirilen 925 Kümüş mazmuny

  SGS Kümüş önüm synag hasabaty

  SGS Kümüş önüm synag hasabaty

  SGS kepillendirilen bürünç çig mal

  SGS kepillendirilen bürünç çig mal

  SGS Bürünç synag hasabaty

  SGS Bürünç synag hasabaty

  CTT Nikel mugt synag hasabaty

  CTT Nikel mugt synag hasabaty

  CTT mugt synag hasabaty

  CTT mugt synag hasabaty

  Gatnaşyk galyňlygy - daşarky synag

  Gatnaşyk galyňlygy - daşarky synag

  ce_prev
  ce_next

  Kanagatly hyzmatdaşlarymyz

  Ygtybarly QC ulgamy

  Eshine, alýan her bir şaý-sepleriň iň ýokary hilli bolmagyny üpjün edip, 4 sany adaty ädimden ybarat Hil Dolandyryş Ulgamyna eýerýär.

  Qualityokary hilli gözegçilik ulgamymyzyň üsti bilen, müşderileriňiziň haýran galmagyny gazanyp bilersiňiz we ajaýyp 5 ýyldyzly abraý gazanyp bilersiňiz, şeýlelik bilen zergärçilik işiňiziň ösmegine mümkinçilik döredersiňiz.

  • Galyplaryň hiline gözegçilik

   Galyplaryň hiline gözegçilik

   Şaý-sepleriň 3D modeli, 10+ ýyllyk tejribesi bolan JewelCAD professional programma üpjünçiligini ulanyp, Eshine dizaýnerleri tarapyndan döredildi, bu şaý-seplerden metal ussat galyplary we rezin galyp ýasamagy hem öz içine alýar.

  • Çig mallary barlamak

   Çig mallary barlamak

   Şaý-sepler çig maly, mum materiallary, metal düzümi we daşlar derejesi we ş.m. ýaly EUB standartlarynyň hiline laýyklygyny üpjün etmek üçin hünär enjamlary tarapyndan synagdan geçirilýär.

  • QC Önümçilik prosesi barada

   QC Önümçilik prosesi barada

   Önümçilik prosesinde Eşine şaý-sepleriňiziň her bir böleginiň ýokary standartlarymyza laýyklykda berk hil bilen barlanmagyny üpjün edýär, hil taýdan kemçiliklere ýer galdyrmaýar.

  • Taýýar önümleri 100% barlamak

   Taýýar önümleri 100% barlamak

   Şaý-sepleriňiziň her bölegi, ýokary hilli nepis şaý-sepleriň takyk standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin 100% gözden geçirilýär we kemçilikli önümler derrew ýok edilýär.

  Bagtly müşderilerimiz

  • Larry

   Larry

   Prezident-IJDI

   Eşine şaý-seplerine sag bolsun aýtmalydyrys.
   Elmydama ýokary hilli, gyssagly jogap we wagtynda eltip berýärler. Diňe bu däl, hemişe zawodda göni bäsdeşlik bahalary bilen üpjün edýär. Olaryň ajaýyp işleri geçmişde 280% -den gowrak ösüş gazanmaga kömek etdi. Şonuň üçin satyn alýaryn Olary 10+ ýyldan gowrak wagtlap dowam etdirýärler. Uzak möhletli ygtybarly we ygtybarly hyzmatdaşlary sebäpli Eşine şaý-seplerini size maslahat berýärin.
   Olar meni hiç haçan ruhdan düşürmediler.

  • Rafael

   Rafael

   Alyjy-TOCARA

   Ajaýyp işiňiz üçin köp sag boluň, Joey!
   Şaý-sepleri öndürmekde we täze önüm öndürmekde baý tejribäňiz täze bazarlara girmäge we täze paý almaga kömek etdi. Bu bize geçen ýylda 150% ösmäge mümkinçilik berdi. Geljek ýyl has köp täze taslamalarda siziň bilen işleşmegi meýilleşdirýäris işewürligiň ösüşiniň has ýokary derejesi.
   Biziň üçin eden ähli zatlaryňyz üçin ýene-de bir gezek sag bolsun aýdýaryn!

  Habar goýuň
  Mugt nusgalary alyň

  Habar ibermek üçin hoş geldiňiz, hünärmen satuw toparymyz size VIP bir bitewi hyzmatlar çözgüdi we mugt nusgalar bermäge şat bolar.

  habar01